El canvi semàntic a propòsit de enze, enza: estudi del lèxic d’Enric Valor

Josep Martines Peres

Resum

Estudi de l’evolució semàntica de enze, enza i de les unitats fraseològiques en què participa, des de les primeres atestacions escrites fins als usos contemporanis en català. S’hi té en compte l’evolució dels altres derivats romànics del llatí INDEX, -ICIS. S’hi aplica una anàlisi d’orientació cognitiva i es fonamenta l’estudi en l’aprofitament de corpora textuals (antics i contemporanis), dins dels quals hi ha l’obra literària i gramatical d’Enric Valor.

Paraules clau

Semàntica diacrònica cognitiva; Lingüística de corpus; Lèxic i fraseologia d’Enric ValorDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.08