Ítaca. Revista de Filologia

Teoria i pràctica de la lematització al Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis-IVITRA

Jordi M. Antolí Martínez

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.11

Resum

Al si del projecte institucional de recerca IVITRA (Institut Virtual Internacional de Traducció) s'està desenvolupant el Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis mitjançant un seguit d'eines informàtiques (els programes Introcorpus®, Mettagging®, Ivitrarech ® i el Metaconcor®); a grans trets, aquesta tecnologia permet introduir, processar, emmagatzemar i recuperar de manera selectiva la informació d'un corpus textual. En concret, el processament dels textos que es fa comporta l'assignació de la categoria, el lema, l'idioma de cada un dels mots, primer de manera automàtica i després, mitjançant el programa Mettagging®, de manera detallada i individualitzada en aquells casos en què, bé la grafia, bé la categoria, bé el règim o bé qualsevol altre element morfosintàctic, lèxic o semàntic, fa necessari calibrar més específicament una determinada forma, construcció, locució, etc. Tot aquest procés i, en concret, la lematització, comporta una relació entre el treball filològic i les noves tecnologies que fa necessària una certa reflexió.

Paraules clau

Lematització; Categorització; Corpus informatitzat; Etiquetatge; Filologia; TIC; Català anticDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.11

Copyright (c) 2011 Jordi M. Antolí Martínez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons