Treball per projectes amb TIC a l’educació primària

Maria del Carmen Devesa Zamora

Resum

El present treball pretén explicar la metodologia duta a terme al llarg d’un curs escolar al tercer cicle de l’Educació Primària, basada en l’aprenentatge per projectes a l’àrea de Coneixement del Medi, conjuntament amb l’ús de les TIC. La unió de l’aprenentatge per projectes i les TIC és el resultat d’una reflexió centrada en la necessitat d’un canvi metodològic i un acostament més real al món dels xiquets i xiquetes. És una altra manera d’educar, més significativa per a l’alumnat. Emprar un enfocament per projectes dóna oportunitats a l’alumnat per a participar del treball autèntic i desenvolupar les destreses del segle XXI: la col·laboració, la resolució de problemes i el pensament crític. L’èmfasi ja no és a l’ensenyament, sinó a l’aprenentatge, els protagonistes ja no són els mestres, són els alumnes. I és per això mateix —perquè ells i elles són els i les protagonistes— que els docents ens hem d’adaptar als nous temps, a la nova realitat, a unes necessitats educatives d’un món que canvia contínuament i en el qual les TIC estan presents. A la fi, ningú ja no dubta que la tecnologia web 2.0 s’ha d’integrar de forma normalitzada en els processos d’ensenyamentaprenentatge. Quan són ben dissenyats, els projectes fonamentats en el currículum poden arribar a resultats d’alta qualitat per a l’alumnat i poden ser, també, una experiència gratificant per als docents. En aquest article provaré de demostrar que conjuminar l’enfocament per projectes i les TIC ofereix molts avantatges.

Paraules clau

Aprenentatge per projectes; TIC; TAC; Educació primària; Noves tecnologiesDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.08