La literatura: una aproximació a Jaume I a través dels projectes

Carla Peñarroya i Ferrer, Paula Figuerola i Prats

Resum

En aquest article analitzem les possibilitats de la metodologia del treball per projectes, vinculats a aspectes culturals per a l’ensenyament de la literatura. El nostre estudi parteix d’un projecte dut a terme en un centre de l’Horta Sud. El nostre objectiu és donar a conèixer la importància del rei Jaume I i aproximar la literatura als joves valencians a través de la festa del 9 d’Octubre. El nostre és un integral en què totes les àrees treballaran conjuntament durant dues setmanes i mitja en una franja horària determinada. Aquest treball és destinat al curs de segon d’ESO d’un centre amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt i on la llengua vehicular és el valencià.

Paraules clau

Cultura; Projecte; Educació; Innovació; Cooperació; Literatura

Referències

GUZMÁN, M. (1982): «La educación como desarrollo de la cultura: experiencia en una comunidad quechua en Bolivia», Educar 1, p. 137-159.

HERNÁNDEZ, F. & M. VENTURA (2000): La organización del currículum por proyectos de Trabajo: El conocimiento es un calidoscopio, Barcelona, Graó.

MARTÍN, X. (2008): Investigar y aprender. Cómo organizar un proyecto, Barcelona, Horsori.

MARTÍN, X. (2011): «Treball per projectes amb servei a la comunitat», Temps d’educació 41. p. 57-67. URL: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/253377/340142 [10/11/2014] [data de consulta: 06/11/2014].

PANYELLA, V. (2010): «Els centres d’estudis i els IES: com vincular la recerca local alsinteressosdelsjoves», Espai Despuig6.

POZUELOS, F. (2007): Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y experiències, Sevilla, Cooperación Educativa.

RENIU, M. (2004): «L’esdevenidor de la cultura catalana (en el context de la cultura universal)». URL: http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/download/116303/147172 [15/11/2014].

TOMÀS, M. et al. (2006): «La cultura i el clima organitzacional a

l’Educació Secundària», Educar 38, p. 195-225.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.09