Noves (i velles) didàctiques per a ensenyar llengua i literatura amb les TIC

Carme Durán Rivas

Resum

Aquest article parteix de la hipòtesi inicial que les eines TIC presenten un gran potencial per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura, però que aquesta potencialitat (COLL: 2008) només es pot fer efectiva quan es fonamenta en una sòlida formació del professorat i quan l'ús de les TIC s'integra en metodologies actives que atorguen el protagonisme a l'estudiant i que se centren en l'acompanyament al llarg del procés, com els treballs per projectes o les seqüències didàctiques (SD) (CAMPS: 1994). Per desenvolupar aquest plantejament, primerament argumentaré la necessitat d'una formació dels docents que ha d'incloure tant la integració de les eines i dels recursos tecnològics que tenim al nostre abast, com els coneixements sobre els continguts que volem ensenyar i els coneixements pedagògics sobre com s'ensenya i com s'aprèn. I, tot seguit, em centraré en les característiques de les SD i en les possibilitats que obren per integrar els avenços que la recerca en didàctica de la llengua i de la literatura ha posat de manifest, i defensaré que són el millor marc per a un ús significatiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Paraules clau

TIC; Metodologia activa; Formació; Seqüència didàctica; Recerca

Referències

BAUMAN, Zygmunt (2007): Els reptes de l’educació en la modernitat líquida, Barcelona, Arcadia.

CAMPS, Anna (1994): «Projectes de llengua entre la teoria i la pràctica», Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 2, p. 7-20.

CAMPS, Anna (comp.) (2003): Seqüències didàctiques per aprendre a escriure, Barcelona, Graó.

CAMPS, Anna (comp.) (2005). Bases per a l’ensenyament de la gramàtica, Barcelona, Graó.

CAMPS, Anna & Xavier FONTICH (2003): «La construcció del coneixement gramatical dels alumnes de secundària a través de la recerca i el raonament: l’ús del pronom hi en el català oral», Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 31, p. 99-110.

CAMPS, Anna & Felipe ZAYAS (coords.) (2006): Seqüències didàctiques per a aprendre gramàtica, Barcelona, Graó.

COLL, César (2008): «Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidades y potencialidades», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 72, p. 17-40.

DURÁN, Carme & Mireia MANRESA (2011): «Seqüències didàctiques per aprendre Llengua i Literatura», en Anna CAMPS (coord.), Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques, Barcelona, Graó, p. 167-206.

HARRIS, Judi & Mark HOFER (2009): «Instructional planning activity types as vehicles for curriculum-based TPACK development», en C. D. MADDUX (ed.): Research highlights in technology and teacher education, Chesapeake, Society for Information Technology & Teacher Education, p. 99-108. Disponible a: http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/HarrisHoferTPACKActivityTypes.pdf

MANRESA, Mireia et al. (2012): «Les TIC en les seqüències didàctiques de llengua i literatura», Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 57, p. 36-48.

MARTÍ, Francina (2008): «Llegir la credibilitat dels webs: estudi de cas», Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 44, p. 59-74.

MILIAN, Marta (2012): «El model de seqüència didàctica vint anys després. Un model vàlid per ensenyar a aprendre i per aprendre a ensenyar», Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 57, p. 8-21.

PERRENOUD, Philippe (2004): Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje, Barcelona, Graó.

VIGOTSKI, L.S. (1988): Pensament i llenguatge,Vic, Eumo Editorial - Diputació de Barcelona.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.05