Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura

M. Rosa Valls Pérez

Resum

Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a desenvolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també per a millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera motivadora i divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del treball diari a l’aula del Portafolis de Valencià on l’alumnat reflexiona sobre com millorar el seu nivell en aquesta llengua. La nostra proposta presenta seqüències didàctiques d’activitats on es desenvolupen tant les habilitats productives com receptives a traves del treball de textos literaris com l’endevinalla, les nadaletes, els textos narratius amb imatge (curt, fotonovel·la, còmic), el rap, els contes, la poesia...

Paraules clau

Enfocament comunicatiu; Portafolis; Motivació; Hàbit lector; Creació literària; Seqüències didàctiquesDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.11