L'ús de les TIC en la Didàctica de la Literatura

Isabel Dans Álvarez de Sotomayor

Resum

El repte sobre com ensenyar o aprendre literatura implica una reflexió profunda. Actualment, és un concepte que va molt més enllà del domini de la gramàtica i de la producció de textos. Aquests aspectes són imprescindibles per a l’adquisició de coneixements bàsics, però han de complementar-se amb una aproximació que en prioritze la pràctica. És en aquesta línia que s’orienta la nostra proposta: aprendre a emprar els coneixements en entorns variats, amb un interés especial pel que fa als espais digitals per a determinar en quines situacions són aplicables tals coneixements i en quines no. En aquest article es presenten raons per a l’ús de les tecnologies en l’àmbit de la didàctica de la literatura i, a més a més, s’hi aporten possibles entorns d’aprenentatge experimentats amb estudiants universitaris del grau de Mestre d’Educació Primària en la matèria de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els futurs docents hauran de ser els qui facen possible una iniciació i un desenvolupament lingüístic que servisca com a estratègia comunicativa per als nous contextos de producció (escriure en la xarxa, per exemple), així com en les situacions quotidianes (contar una anècdota).

Paraules clau

Digitalització; Ensenyament universitari; Ensenyament en línia; Internet

Referències

AGUADED, José Luis & Julio CABERO (coord.) (2013): Tecnologías y medios para la educación en la E-sociedad, Madrid, Alianza.

AREA, Manuel et al. (2014): «Las políticas educativas TIC en España después del Programa Escuela 2.0: las tendencias que emergen», Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, núm. 13, p. 11-33.

CASSANY, Daniel (2012): En-línea. Leer y escribir en la red, Barcelona, Anagrama.

DE CLERQ, Dirk & Maxim VORONOZ (2009): «The Role of Cultural and Symbolic Capital in Entrepreneurs», Ability to Meet Expectations about Conformity and Innovation. Journal of Small Business Management, núm. 47.

HOBBS, Renee (2011): Digital and media literacy, Londres, SAGE.

LLUCH, Gemma et al. (2010): Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo, Barcelona, Anthropos.

OECD (2015): Students, Computers and Learning: Making the Connection. PISA, París, OECD Publishing.

OBSERVATORIO DEL LIBRO Y LA LECTURA (2014): Los libros infantiles y juveniles en España 2012-2014, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

PRENSKY, Mark (2011): Enseñar a nativos digitales, Madrid, SM.

SCOLARI, Carlos (2013): Narrativas Transmedias, Barcelona, Centro Libros PAPF.

XUNTA DE GALICIA (2014): Decreto 105/2014, de 4 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.10