Ítaca. Revista de Filologia

El reflex d’alguns trets fonètics i morfològics valencians en l’ALPI i en l’ALDC

Maria-Pilar Perea

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.04

Resum

L’objectiu d’aquest treball és examinar la presència i la distribució, en l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) i en l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), de diversos aspectes de caràcter fonètic i morfològic que foren estudiats per Germà Colón en la seva faceta com a dialectòleg. En concret, es tracta, pel que fa a la fonètica, del comportament de la -r final i de les sibilants, i del manteniment o pèrdua de la labiodental fricativa sonora i de la -d- intervocàlica, tant les procedents del sufix – A T A com del sufix - A T O R E. Malgrat que el romanista castellonenc va focalitzar els seus estudis preferentment en el castellonenc, l’estudi s’ampliarà a tot el País Valencià.

Paraules clau

Germà Colón; Dialectologia; Geolingüística; Variació lingüísticaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.04

Copyright (c) 2020 Maria-Pilar Perea

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons