Mahiques Climent, J. (2022). La llegenda de fra Joan Garí al segle XVI: Estudi i Edició acarada de dues versions castellanes basades en un text català antic. Ítaca. Revista De Filologia, (13), 61–100. https://doi.org/10.14198/ITACA2022.13.04