Mahiques Climent, J. (2022) “La llegenda de fra Joan Garí al segle XVI: Estudi i Edició acarada de dues versions castellanes basades en un text català antic”, Ítaca. Revista de Filologia, (13), pp. 61–100. doi: 10.14198/ITACA2022.13.04.