Les tres fases de l’assumpció nord-occidental de l’estàndard (i viceversa)

Albert Turull Rubinat

Resum

En aquest article duem a terme un estat de la qüestió de les relacions entre el català estàndard i la varietat nord-occidental de la llengua, tot fent un repàs crític de les múltiples aportacions que hom hi ha fet d’ençà de 1985 (data d’un conegut manifest de professors de filologia catalana de Lleida). En aquest recorregut de més de 30 anys detectem l’existència de tres fases successives (reivindicació, estudi, normalització), cadascuna de les quals ocupa aproximadament una dècada, i concloem que, un cop superades formulacions com les d’un subestàndard propi o les de diversos paraestàndards, la clau es troba en la doble assumpció, recíproca, del català nord-occidental i d’un català estàndard —únic, compartit, composicional i pluricèntric— en què l’opció del polimorfisme té un paper important.

Paraules clau

Estàndard; Lleida; Nord-occidental; Normalització; Normativa

Referències

Agustí, Alfred (ed.) (1996): El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs.

Aracil, Lluís V. (1976): «Català standard i dialectes», Sant Joan i Barres, núm. 62 (hivern), p. 41-51.

Aracil, Lluís V. (1979): «Educació i sociolingüística», Treballs de sociolingüística catalana, núm. 2, p. 33-86. [Reproduït en Lluís V. Aracil (1982): Papers de sociolingüística, Barcelona, La Magrana, p. 129-217.]

Aragonés, Albert (1995): La llengua del Baix Ebre i del Montsià. Un model de llengua estàndard oral, Tortosa, Consorci per a la Normalització Lingüística.

Aragonés, Albert (1996): «La llengua estàndard oral de les comarques del Baix Ebre i del Montsià», en Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 121-132.

Beltran, Joan S. (1986): L'estàndard occidental. Una proposta sobre l'estàndard català a les terres del darrer tram de l'Ebre, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Bibiloni, Gabriel (1997a): Llengua estàndard i variació lingüística, València, Ed. Tres i Quatre.

Bibiloni, Gabriel (1997b): «Sobre l'estàndard composicional», en [Autors diversos], Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Mallorca (17 i 18 d'octubre de 1996), Barcelona / Palma, Institut d'Estudis Catalans / Universitat de les Illes Balears, p. 17-31.

Cabré, M. Teresa et al. (eds.) (1984): Problemàtica de la normativa del català. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa (Departament de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, 30 de setembre i 1 d'octubre de 1983), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Cabré, M. Teresa et al. (eds.) (1987): Actes de les Segones Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa (Departament de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, 16 i 17 de desembre de 1985), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Carrera, Josefina (1994): «Uses and variations of word-initial pretonic e- in Alguaire», Catalan Working Papers in Linguistics, núm. 3.2, p. 1-15.

Carrera, Josefina (1995): «Canvi lingüístic i escolarització en català a Lleida», en [Autors diversos], Jornades sobre llengua i ensenyament, I, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 36-52.

Carrera, Josefina (1996): «La percepció d'alternances vocàliques a Alguaire i Lleida», en Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 133-143.

Carrera, Josefina (2002): Escola i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida, Lleida, Pagès.

Carrera, Josefina (2013): «Vocals tòniques del lleidatà en entorns multilingües», Treballs de sociolingüística catalana, núm. 23, p. 117-132.

Casals, Daniel (2001): «Contribució dels media orals a la construcció d'un estàndard de masses plural: presència del dialecte nord-occidental en el llibre d'estil de les emissores radiofòniques de la CCRTV», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 14, p. 151-161.

Casanovas, Montserrat & Imma Creus (1999): «Apunts sobre el lleidatà: fonètica i morfosintaxi», Zeitschrift für Katalanistik, núm. 12, p. 83-108.

Castellà, Carles M. (2018): El tortosí del Baix Ebre i l'estàndard. Descripció lingüística, anàlisi i propostes, Benicarló, Onada.

Castellanos, Carles (2000): Llengua, dialectes i estandardització, Barcelona, Octaedro.

Castellanos, Carles & Bernat Joan i Marí (1993): Llengua i variació, Barcelona, Oikos-Tau.

Castillo, Carmen et al. (2001): Llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Creus, Imma (2000a): «La correcció lingüística en els mitjans de comunicació orals: la ràdio a Lleida», en Joan Julià-Muné (ed.), Llengua i ús a les Terres de Ponent: criteris i àmbits d'actuació, Lleida, Pagès, p. 87-103.

Creus, Imma (2000b): «Llengua oral i correcció lingüística», en Joan Julià-Muné (ed.), Llengua i ús a les Terres de Ponent: criteris i àmbits d'actuació, Lleida, Pagès, p. 71-85.

Creus, Imma et al. (2000): «Aproximació al model de llengua radiofònic lleidatà», en Joan Julià-Muné (ed.), Llengua i ràdio, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 151-163.

Creus, Imma, Joan Julià-Muné & Sílvia Romero (eds.) (2000): Llengua i mitjans de comunicació, Lleida, Pagès.

Creus, Imma & Sílvia Romero (1999): «Els mitjans de comunicació orals a Lleida», Llengua i ús, núm. 14, p. 31-36.

Creus, Imma & Sílvia Romero (2005): «L'ús oral formal nord-occidental: criteris, descripció i orientacions ortoèpiques», Llengua & Literatura, núm. 16, p. 229-246.

Estudi General de Lleida [professors de Filologia Catalana] (1985): «El català, llengua nacional o idioma municipal?», diari Segre (Lleida, 12-XII-1985). [Reproduït al setmanari El Món (Barcelona, 31-I-1986).]

Ferrando, Antoni (ed.) (1990): La llengua als mitjans de comunicació. Actes de les Jornades sobre la Llengua Oral als Mitjans de Comunicació Valencians (València, 1987), València, Universitat de València.

Ferrando, Antoni (1992): «El català nord-occidental en la proposta d'estàndard oral de l'IEC», en [Autors diversos], Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Lleida (1 i 2 de juny de 1991), Barcelona / Lleida, Institut d'Estudis Catalans / Institut d'Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida, p. 63-70.

Ferrer, Laura (2017): «El nord-occidental a la ficció de TV3», Llengua & Literatura, núm. 27, p. 31-55.

Gonzàlez, Rodolf & Imma Creus & Joan Julià-Muné (1998): «Dialectalismes i diccionaris: entre la tradició i la variació», Sintagma, núm. 10, p. 61-80.

Granell, Alba (2019): «El nord-occidental fa riure», digital de cultura Núvol, https://www.nuvol.com/opinio/el-nord-occidental-fa-riure/ (consulta: 14-VIII-2019).

Grup d'Estudis Catalans (1992): El barco fantasma (1982-1992), Barcelona, Llibres de l'Índex.

Institut d'Estudis Catalans (1990): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I: fonètica, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. [3a edició: 2001.]

Institut d'Estudis Catalan (1992): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, II: morfologia, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. [4a edició: 2001.]

Institut d'Estudis Catalan (1995): Diccionari de la llengua catalana [DIEC], Barcelona / Palma / València, Edicions 62 / Enciclopèdia Catalana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Moll / Tres i Quatre. [2a edició: Barcelona, Edicions 62 / Enciclopèdia Catalana, 2007.]

Institut d'Estudis Catalan (2016): Gramàtica de la llengua catalana [GIEC], Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Institut d'Estudis Catalan (2018): Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III: lèxic, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Joan i Marí, Bernat (1993): Llengua estàndard en l'ensenyament, Barcelona, Oikos-Tau.

Julià-Muné, Joan (ed.) (2000a): Llengua i ràdio, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Julià-Muné, Joan (ed.) (2000b): Llengua i ús a les Terres de Ponent: criteris i àmbits d'actuació, Lleida, Pagès.

Julià-Muné, Joan (2002): «Estandardització i variació dialectal als mitjans radiofònics nord-occidentals», en Núria Alturo & F. Xavier Vila (eds.), Variació dialectal i estandardització, Barcelona, PPU, p. 63-80.

Julià-Muné, Joan & Imma Creus (2005): «El paper dels mitjans de comunicació en la configuració de l'estàndard oral (nord-)occidental de la llengua catalana», en Bàrbara Roviró et al. (eds.), Normes i identitats / Normen und Identitäten, Titz, Lenzen, p. 111-130.

Julià-Muné, Joan, Sílvia Romero & Imma Creus (2004): El català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoèpiques, Lleida, Pagès.

Kabatek, Johannes & Claus D. Pusch (eds.) (2009): Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc, Aquisgrà, Shaker.

Lacreu, Josep (1990): Manual d'ús de l'estàndard oral, València, Universitat de València. [Noves edicions corregides i ampliades, des de 1992: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Universitat de València, 201210.]

Lamuela, Xavier (1994): Estandardització i establiment de les llengües, Barcelona, Ed. 62.

López del Castillo, Lluís (1976): Llengua standard i nivells de llenguatge, Barcelona, Laia.

López del Castillo, Lluís (1988): Quina llengua i quina escola, Barcelona, Aliorna.

Marí, Isidor (ed.) (2000): Jornades per a la Cooperació en l'Estandardització Lingüística [Actes], Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Martí i Castell, Joan et al. (eds.) (1989): Actes de les Terceres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa (Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, 17 i 18 de desembre de 1987), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Masip, Robert, Ferran Montardit & David Prenafeta (2010): Lo nou diccionari lleidatà-català, Lleida, Alfazeta.

Masip, Robert, Ferran Montardit & David Prenafeta (2014): Lo lleidatà és fàcil, Juneda, Fonoll.

Masip, Robert, Ferran Montardit & David Prenafeta (2017): Lo diccionari lleidatà, Juneda, Fonoll.

Massanell, Mar (2009): «El col·loquial mediatitzat nord-occidental», en Margarida Bassols & Mila Segarra (eds.), El col·loquial dels mitjans de comunicació, Vic, Eumo, p. 159-168.

Massanell, Mar (2011): Permeabilitat del català nord-occidental a l'estàndard mediàtic i educatiu: el cas de l'Alt Urgell, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Massanell, Mar (2012): «Feve temps que no diva tants verbs!». Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Moll, Aina (1980): «Problemàtica del català estàndard», en Jordi Bruguera & Josep Massot i Muntaner (eds.), Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1-6 d'octubre de 1979), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 571-586.

Moll i Gómez de la Tía, Juli (1987): «Llengua catalana, estàndards i mitjans de comunicació», Revista de Catalunya, núm. 4, p. 61-73.

Mollà, Toni (1990): La llengua dels mitjans de comunicació, Alzira, Bromera.

Montoya, Brauli (2006): La normalització i l'estandardització, Alzira, Bromera.

Pericay, Xavier & Ferran Toutain (1986): Verinosa llengua, Barcelona, Empúries.

Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2001): Societat, llengua i norma. A l'entorn de la normativització de la llengua catalana, Benicarló, Alambor.

Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2003): Identitat lingüística i estandardització, Valls, Cossetània.

Pradilla, Miquel Àngel (2011): «La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d'unitats?», Revista de llengua i dret, núm. 56, p. 115-141.

Pueyo, Miquel (1979): «En sortir del cocotar: els models alternatius i l'alternativa dels models», Quaderns de Ponent, núm. 1, p. 27-38.

Pueyo, Miquel (1980): «Víkings i pagesos: una batussa continuada. Assaig per a un estudi de les relacions interdialectals en català», Treballs de sociolingüística catalana, núm. 3, p. 83-102.

Pueyo, Miquel (1982): «Dues propostes occidentals, en l'aniversari del DGLC», Butlletí de dialectologia nord-occidental, núm. 1, p. 19-21.

Pueyo, Miquel (1984): Lleida: ni blancs ni negres, però espanyols, Barcelona, Ed. 62.

Romero, Sílvia (1995): «Escolarització i variació intralingüística: el cas de l'article etimològic en català nord-occidental», en [Autors diversos] Jornades sobre llengua i ensenyament, I, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 225-236.

Romero, Sílvia (1996): «L'article etimològic en àmbits d'ús oral informal», en Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 165-173.

Romero, Sílvia & Imma Creus (2007): «Propostes per a l'ús formal oral del català nord-occidental: aspectes fonètics», en Sadurní Martí (coord.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003), II, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Universitat de Girona / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 393-407.

Segarra, Mila & M. Dolors Farreny (1996): «Estàndard nord-occidental: fonaments històrics i descripció del model», en Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 37-53.

Sistac, Ramon (1990): «Els parlars de Ponent», Ilerda /Humanitats, núm. XLVIII (segona època), p. 191-195.

Sistac, Ramon (1992): «El dialecte nord-occidental en els àmbits d'actuació formals», en [Autors diversos], Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Lleida (1 i 2 de juny de 1991), Barcelona / Lleida, Institut d'Estudis Catalans / Institut d'Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida, p. 39-43.

Sistac, Ramon (1996): «El pallarès i la fibra òptica. Reflexions a l'entorn dels dialectes en aquest tombant de segle», Ressò de Ponent, núm. 141 (setembre), p. 34-37.

Sistac, Ramon (1997): «Els dialectes a la fi del mil·lenni», Àrnica. Revista del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, núm. 33 (juny), p. 39-47.

Sistac, Ramon (1998a): «El procés d'estandardització i el català nord-occidental», en [Autors diversos], Un món de llengües. Actes de les V-IX Jornades de Sociolingüística de la Nucia (Marina Baixa), Alcoi, Marfil, p. 275-280.

Sistac, Ramon (1998b): «L'impacte de la normalització lingüística sobre la variació. Un cas concret: el català nord-occidental», en Emili Boix et al. (eds.), El contacte i la variació lingüístics. Descripció i metodologia, Barcelona, PPU, p. 161-176.

Sistac, Ramon (1999a): «Dialecte i llengua a l'aula», en [Autors diversos], Primera Escola d'Estiu a la Franja: La llengua a l'aula (Fraga, 2 de setembre de 1997), Saragossa, Diputación General de Aragón, p. 31-33.

Sistac, Ramon (1999b): «Els dialectes davant el model», en [Autors diversos], Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a la Franja (Calaceit i Fraga, 17 i 18 d'octubre de 1997), Barcelona / Calaceit / Fraga, Institut d'Estudis Catalans / Associació Cultural del Matarranya / Institut d'Estudis del Baix Cinca, p. 81-85.

Sistac, Ramon (2000): «El català nord-occidental i la codificació fabriana», en Joan A. Argenter (ed.), Simposi Pompeu Fabra. Jornades científiques de l'Institut d'Estudis Catalans [Actes], Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, p. 227-234.

Sistac, Ramon (2009): «La lenta agonia del dialecte», en Carme Junyent (ed.), Transferències. La manifestació dels processos extralingüístics en les llengües del món, Vic, Eumo / Universitat de Vic, p. 107-117.

Sistac, Ramon (2014): «De la construction de la langue à la destruction des dialectes», en Josep M. Nadal et al. (eds.), L'Espace des langues, París, L'Harmattan, p. 213-227.

Solà, Joan (1996): «Els objectius dels professionals de la llengua», en Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 21-35.

Turull, Albert (1985): «Coherència i incoherència lingüística, o la necessitat d'un subestàndard propi», Butlletí de dialectologia nord-occidental, núm. 4, p. 25-29.

Turull, Albert (1990): «Notes sobre el lleidatà», Ilerda /Humanitats, núm. XLVIII (segona època), p. 201-206.

Turull, Albert (1992a): «El dialecte, entre naps i cols», Tirant al blanc. Revista de llengua i literatura, núm. 5, p. 39-44.

Turull, Albert (1992b): «La subestandardització», en Isidor Marí (ed.), Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, IV. Àrea 3: Lingüística social. [Palma, maig de 1986. Actes], Palma, Universitat de les Illes Balears, p. 607-611.

Turull, Albert (1996a): «Model nord-occidental» [seminari «Un únic model de llengua?»], en Alfred Agustí (ed.), El nord-occidental, entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudi del català nord-occidental. Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 1995, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, p. 108-110.

Turull, Albert (1996b): «Mots d'ordre. Notes sobre el Diccionari de l'Institut i el lèxic nord-occidental», Tirant al blanc. Revista de llengua i literatura, núm. 9, p. 70-74.

Ulldemolins, Amanda (2019): «Integració dels dialectes occidentals a l'estàndard formal televisiu», Llengua & Literatura, núm. 29, p. 7-30.

Valls, Esteve (2013): «Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental», Treballs de sociolingüística catalana, núm. 23, p. 57-79.

Vallverdú, Francesc (1980): Aproximació crítica a la sociolingüística catalana, Barcelona, Ed. 62.

Vallverdú, Josep (coord.) (1967): Lleida, problema i realitat, Barcelona, Ed. 62. [2a edició: Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1995.]

Vallverdú, Josep (coord.) (1970): Proses de Ponent, Barcelona, Destino. [Noves edicions: Barcelona, Edicions del Mall, 1986; Barcelona, Barcanova, 1994; Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 2010.]

Vallverdú, Josep (coord.) (1971): «Lleida i l'esperit», en [Autors diversos], Les terres de Lleida en la geografia, en l'economia i en la cultura catalanes, Barcelona, Pòrtic, p. 87-104.

Veny, Joan (1979): «Dialectalismes en els poetes lleidatans», en [Autors diversos], Homenaje a Samuel Gili Gaya. In memoriam, Barcelona, Biblograf, p. 193-200. [Reproduït en Joan Veny (1993): Dialectologia filològica. Transfusió lèxica. Llengua escrita i dialectalismes, Barcelona, Curial / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 251-259.]

Veny, Joan (2019): Un torrent de paraules. El lèxic de Joan Santamaria, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.09

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons