Polítiques ètiques de publicació

Ítaca. Revista de Filologia es compromet amb els principis ètics, de transparència i de bones pràctiques editorials establits pel Committee on Publication Ethics (COPE), amb la finalitat de garantir el compliment dels estàndards ètics i de la qualitat dels treballs que publica. La revista aplica els anteriors principis, juntament amb el següent conjunt de polítiques ètiques editorials derivades i la política antiplagi.

1 Autoria i contribució en els treballs

En els articles solament han de figurar com a autors o coautors les persones que hagen realitzat contribucions substancials en tots els apartats següents:

  • Investigació: concepció i disseny, adquisició de dades, o anàlisis i interpretació de les dades.
  • Article: redacció o revisió crítica del contingut intel·lectual important.
  • Aprovació: de la versió final de l'article abans d'enviar-lo a publicar.

El nombre d'autors del treball haurà d'estar justificat pel tema, la complexitat i l'extensió. No obstant això, estarà limitat a un màxim de 6 persones. L'ordre de signatura, en el qual estaran d'acord totes les persones autores, serà el del grau de contribució.

2 Conflicte d'interessos

Les autores i autors hauran de fer constar expressament, durant el procés d'enviament, qualsevol vincle d'ordre personal o econòmic que puga ser susceptible d'influir en les conclusions d'un original, o en cas contrari, declarar la no existència de conflicte d'interessos. L'equip editorial valorarà la informació aportada i decidirà si pot constituir una situació de conflicte d'interés. I en aquest cas, si es pot solucionar. Si no es pot evitar, els manuscrits no seran acceptats.

Les persones encarregades de realitzar l'avaluació hauran de rebutjar les propostes de revisió d'articles si hi ha conflicte d'interessos per tenir qualsevol mena de relació d'afinitat, contractual o de col·laboració directa. Durant el procediment d'avaluació hauran de declarar expressament la no existència de conflicte d'interessos.

3 Denúncies de males pràctiques, retractacions i correccions

Qualsevol persona es podrà adreçar a la revista per a informar de possibles casos de males pràctiques, plagi, falsejament de dades, etc., d'articles publicats en Ítaca. Revista de Filologia. L'equip editorial ho investigarà, concedirà un termini de 10 dies a les persones autores perquè puguen presentar al·legacions i decidirà sobre la qüestió. En cas de constatar-se mala praxi, l'arxiu PDF de l'article es retirarà del número en el qual s'haja publicat i es farà constar expressament aquesta circumstància. L'equip editorial facilitarà, en tot moment, la publicació de retractacions per qualsevol dels motius indicats més amunt o per errors involuntaris.

En cas que els seus responsables descobrisquen errors greus en articles ja publicats, ho comunicaran a l'equip editorial, que podrà considerar la publicació d'una fe d'errates que acompanye l'article. No es consideraran greus i, per tant, no es publicarà fe d'errates, quan es tracte d'errors ortogràfics o gramaticals.

4 Queixes i suggeriments

Qualsevol persona podrà presentar una queixa o suggeriment, a través l'adreça de correu electrònic de contacte principal de la revista, que es traslladarà a l'equip editorial perquè l'estudie i emeta una resolució, i se n'informarà la persona interessada.