Directrius per a autors

Per a la tramesa d'originals Ítaca. Revista de Filologia estableix les normes que es descriuen a continuació. L'acceptació de treballs se supedita a l'acompliment d'aquestes normes. Per a qualsevol aclariment o informació suplementària relativa a aquestes directrius les autores o els autors poden adreçar-se per correu a la persona de contacte principal de la revista.

Ítaca admet articles d'investigació i ressenyes de llibres. El termini per a l'admissió de treballs és obert durant tot l'any, excepte al mes d'agost. Les crides per als monogràfics (call for papers), si s'escau, es publicaran en l'apartat d'Avisos i en la pàgina principal de la revista.

Tots els originals presentats seran sotmesos a un procés d'avaluació per experts i s'editaran d'acord amb la periodicitat de publicació de la revista.

A més d'aquestes directrius, es recomana a les autores i els autors la consulta prèvia, abans d'enviar els originals, de tots els apartats de la revista amb informació que afecte els treballs, com les polítiques ètiques de publicació, la política antiplagi, etc.

1 Requisits

Els requisits generals que han de tenir els treballs remesos a la revista són els següents:

 1. Tots els treballs enviats han de ser originals i inèdits, i no s'han de trobar en procés d'acceptació per una altra revista.
 2. Heu d'iniciar la sessió per a enviar els treballs. Si no teniu compte d'usuari haureu de registrar-vos-hi.
 3. S'hi poden presentar treballs en català, basc, gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés.
 4. Els autors o autores hi han de facilitar nom, cognoms, correu electrònic, filiació institucional i identificador ORCID. Per al format del nom i cognoms de les persones autores, es recomana tenir en compte la forma de signatura per a indexació en bases de dades internacionals (consulteu la secció “Recomanacions per a la normalització d'autors i per a les adreces electròniques” de la FECYT). El nombre de persones autores no sobrepassarà les sis.
 5. Les persones que presenten originals han de fer constar en l'apartat «Comentaris a l'editor/a» qualsevol vincle de tipus personal o econòmic que puga influir en les conclusions del treball presentat. Altrament, hauran de declarar la no existència de conflicte d'interessos.
 6. El treball s'ha de remetre en un fitxer de text de Microsoft Word (.docx) o d'Open Document Format (.odt).
 7. El document presentat ha de ser anònim, sense cap informació que en permeta inferir l'autoria.
 8. Si el treball de la revista procedeix d'una investigació que ha rebut finançament, cal indicar en l'apartat «Agències de suport» l'entitat finançadora en qüestió, el codi del projecte, etc. Aquesta informació no ha d'aparéixer en l'arxiu enviat a fi de poder garantir l'anonimat del treball.

2 Articles d'investigació

2.1 Estructura

Els originals han d'incloure els tres elements següents:

 • Títol: ha de ser curt, informatiu i inequívoc, sense acrònims o termes massa específics, i ha d'incloure paraules clau que definisquen la temàtica de l'article.
 • Resum: estructurat amb una extensió de 300 a 400 paraules. En el resum s'exposarà de manera concisa el motiu i l'objectiu de la investigació, la metodologia emprada, els resultats més destacats i les conclusions principals o recomanacions que se'n poden extraure. S'hi emfatitzaran els aspectes nous i rellevants del treball.
 • Paraules clau: un mínim de 8 paraules. Es recomana que les paraules clau procedisquen d'un vocabulari propi de l'especialitat de la revista o, com a alternativa, del Tesaurus de la UNESCO.

Aquests tres elements han d'aparéixer en la llengua original del treball i en anglés.

L'estructura del text dels articles d'investigació es recomana que continga la informació següent: introducció, metodologia, resultats, discussió i conclusions, fonts de finançament del treball (si n'hi haguera) i bibliografia:

 • Introducció. Ha d'incloure els fonaments i el propòsit de l'estudi, i ha d'utilitzar les cites bibliogràfiques estrictament necessàries. No inclourà dades o conclusions del treball presentat. No ha de fer-se una revisió bibliogràfica detallada.
 • Metodologia. Serà presentat amb la precisió que siga convenient, i aportarà prou informació sobre el treball empíric fet, amb la finalitat de permetre la comprensió del procés d'elaboració i la seua replicabilitat. Fonts i mètodes prèviament publicats han de descriure's només breument i aportar les cites corresponents, excepte si s'hi han fet modificacions. Quan així escaiga, es descriurà el càlcul de la grandària de la mostra i la forma de mostreig emprada en cada cas. Es farà referència al tipus d'anàlisi documental, crítica, estadística, etc. emprat. Si es tracta d'una metodologia original, serà necessari exposar les raons que han conduït a l'ús d'aquesta i descriure'n les possibles limitacions.
 • Resultats. Apareixeran en una seqüència lògica en el text, taules o figures, i no hauran de repetir-s'hi les mateixes dades. Es procurarà ressaltar les observacions importants.
 • Discussió. Resumiran les troballes, relacionant les observacions pròpies amb altres estudis d'interés i assenyalant les aportacions i les limitacions dels uns i els altres. No han de repetir-se amb detall les dades o un altre material ja comentat en altres apartats. S'esmentaran les inferències de les troballes i les seues limitacions, incloent-hi les deduccions per a una investigació futura.
 • Conclusions. Resumiran les idees que es poden extraure dels resultats i la discussió d'aquests.
 • Bibliografia. La bibliografia ha d'aparéixer a continuació de la discussió i les conclusions, segons l'ordre alfabètic d'autors i seguint l'estil basat en les normes de l'APA.

2.2 Format

Els textos dels articles d'Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió màxima de 65.000 caràcters, espais inclosos.

2. Els treballs s'han de presentar amb lletra Times New Roman, títol 14 punts, mida 12 en el cos del text i 10 en citacions i notes al peu; interlineat senzill. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm); marges superior i inferior de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm.

Els apartats i els subapartats en què es dividisca l’article portaran els títols en minúscula i sense punt final. Tots dos es numeraran en aràbics: 1., 1.1, 2., 2.1, 2.1.1, etcètera.

Totes les il·lustracions, figures, gràfiques, quadres i taules es presentaran col·locades en els llocs del text apropiats, en comptes d'anar al final, amb títol i numerats correlativament. Si s'utilitzen, han de ser aquells que, per la rellevància que tinguen, siguen necessaris per a donar suport als arguments arreplegats en el text. Cadascun d'aquests objectes ha d'estar esmentat en el cos de l'article.

Els exemples que no se citen dins del desenvolupament textual han d’aparéixer sagnats (1 cm), amb grandària 10, separats per una línia en blanc.

Cal limitar tant com siga possible l’ús de notes al peu i integrar-ne el contingut preferentment en el cos del text. Convé reservar les notes al peu únicament per a aclariments que no poden ser inclosos en el text.

Els manuscrits hauran d'ajustar-se a les normes per a cites i referències bibliogràfiques de la revista.

Només hauran de ser emprades abreviatures estàndard universalment acceptades. Quan es pretenga acurtar un terme emprat sovint en el text, la seua abreviatura, entre parèntesis, haurà d'acompanyar la denominació completa la primera vegada que aparega. No seran usats els números romans en el text, i s'emprarà per als decimals el punt a la dreta del zero en lloc de la coma.

Les imatges, dibuixos, fotografies, figures, taules, gràfics, etc. que il·lustren els articles hauran de ser obra dels autors o les autores de l'article, o en cas contrari hauran d'estar lliures de drets o sota llicències Creative Commons que en permeten la reutilització i indiquen els usos que se'n poden fer. Si els autors i les autores utilitzaren imatges, gràfics, etc. protegits per drets d'autor, hauran d'haver sol·licitat i obtingut l'autorització dels creadors o les creadores d'aquestes imatges, gràfics, etc.

3 Ressenyes de llibres

Les ressenyes de llibres han de tenir una extensió màxima de 15.000 caràcters i seguiran les normes que s'han indicat per als articles en la mesura que siga possible.

L'antiguitat màxima dels llibres que es ressenyen serà de cinc anys.

En l'apartat “Resum”, hauran d'indicar-se les dades bibliogràfiques següents: Cognoms de l'autor, Nom. Títol del llibre. Nom de l'editor, traductor o coordinador. Ciutat: Editorial, any de publicació, nombre de pàgines, ISBN.

S'hi ha d'incloure un mínim de tres termes en l'apartat "Paraules clau".

4 Normes per a cites i referències bibliogràfiques

La revista adopta i s'adhereix a les normes de publicació establides en la 7a edició del manual d'estil de l'American Psychological Association (APA). Per a més detalls, podeu consultar la guia d'estil APA (PDF) de la Biblioteca de la Universitat d'Alacant.

4.1 Cites dins del text

Són considerades cites textuals aquelles en què es reprodueixen exactament les paraules de l'autor. Les cites de més de 40 paraules es mostren de manera sagnada separades del text en paràgraf a part (sagnia esquerra d’1 cm tot el paràgraf i alineació justificada també) i les cites de fins a 40 paraules es mostren dins del text entre cometes.

El sistema de cites en el text es farà de la manera següent:

4.2 Referències bibliogràfiques

La llista de referències bibliogràfiques s'introdueix com un apartat al final del text, amb el títol «Bibliografia». Sense numeració aràbiga, en Times New Roman grandària 12 i sagnia francesa, s'ordenarà primer de manera alfabètica i després cronològicament, i contindrà exclusivament els treballs que se citen en el cos del text. No s'emprarà el sistema de guions per a substituir el cognom d'un autor.

Si una referencia bibliogràfica té DOI (Digital Object Identifier), substituirà l'URL i la data de consulta, i s'afegirà al final de cada entrada bibliogràfica, després del punt, amb format d'URL segur i sense punt final. Es pot comprovar el DOI d'una llista de referències en la pàgina Simple Text Query de Crossref.