Periodicitat de publicació

Ítaca. Revista de Filologia es publica anualment al juliol.

Els terminis per a la recepció d'originals s'estableixen en les directrius per l'autor.