Ítaca. Revista de Filologia

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Ítaca. Revista de Filologia?
Vés a l’inici de sessió

 

Directrius per a l’autor/a

Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc, gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publicar en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de presentar, en un document independent, les paraules clau i un resum o abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters.

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics següents:

1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit (en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han d’anar amb alineació centrada.

2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de l’article.

3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de mida 12.

4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm.

5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 10 en citacions i notes al peu.

6. Interlineat senzill.

7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (Cognom: any, pàgina), (Cognom: any), Cognom (any, pàgina).

8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en blanc. Els números volats de les notes han d’anar després dels signes de puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la paraula en qüestió.

9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense cometes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en paràgraf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació.

10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.

11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim paràgraf d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1., 1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final.

12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘‘”». Així doncs, normalment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ».

13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs.

14. La bibliografia final s’introdueix com un apartat, amb el títol «Bibliografia» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm.

15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat final de bibliografia.

16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents:

Llibres:

Cognoms

Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.

Exemple:

Piera, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera.

Capítols o apartats en llibres:

Cognoms, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom 
Cognom(ed.), Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.

Exemple:

Ramoneda, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau 
Muñoz (ed.), Joan Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Universitat de València, p. 95-102.

Articles en revistes o publicacions periòdiques:

Cognoms, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació Periòdica, núm. x (data), p. y-z.

Exemple:

Renedo, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 99-116.

17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la manera següent:

Cognoms1, Nom1 & Nom2 Cognoms2 (any):

Exemple:

Payrató, Lluís & Núria Alturo (ed.) (2002): Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de l’abreviatura et al.

18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editorial».

19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—).

20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més de l’adreça electrònica, la data de consulta.

21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecutivament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la part inferior en el cas de les figures.

 

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

  1. L’enviament no ha sigut publicat prèviament ni s’ha sotmès a consideració per cap altra revista (o s’ha proporcionat una explicació sobre aquest tema en els Comentaris a l’editor/a).
  2. L’arxiu d’enviament està en format OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  3. Sempre que siga possible, es proporcionen adreces URL per a les referències.
  4. El text té interlineat senzill; 12 punts de grandària de font; s’utilitza cursiva en lloc de subratllat (excepte en les adreces URL) i totes les il·lustracions, figures i taules es troben col·locades en els llocs del text apropiats i no al final.
  5. El text s’adhereix als requisits estilístics i bibliogràfics resumits en les Directrius de l’autor/a, que apareixen en Sobre la revista.
  6. Si s’envia a una secció avaluada per experts de la revista, han de seguir-se les instruccions que hi ha en Assegurar una avaluació anònima.
 

Avís de drets d'autor/a

Els autors i autores que publiquen en aquesta revista estan d'acord amb els termes següents:

1 Drets d'autor. Els autors i autores conserven els drets d'autor, si bé cedeixen a la revista de forma no exclusiva els drets d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) i garanteixen a aquesta el dret de primera publicació del seu treball, el qual estarà simultàniament subjecte a la llicència indicada en el punt 2. Els autors poden establir altres acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada en la revista, sempre que hi haja un reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.

© Els autors.

2 Llicència. Els treballs es publiquen en la revista subjetes a la llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0); els termes es poden consultar en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Aquesta llicència permet a tercers compartir (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format) i adaptar (remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial), sempre que se'n reconega l'autoria i la primera publicació en aquesta revista (Ítaca. Revista de Filologia, Universitat d'Alacant, DOI de l'obra), es proporcione un enllaç a la llicència i s'indique si s'han fet canvis en l'obra.

Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons<br />
      (CC BY 4.0)

3 Política d'autoarxivament. Es recomana als autors que difonguen els seus treballs a través d'Internet per a afavorir-ne una circulació i difusió més ràpides, i amb això un possible augment en la citació i l'abast entre la comunitat científica i acadèmica, en les condicions següents:

No es permet als autors depositar en un repositori institucional o temàtic, pàgina web pròpia, etc., les versions preprint (versió abans de ser avaluada) o postprint (versió avaluada i acceptada per a la publicació) dels treballs abans de la seua publicació, però sí l'article final publicat (versió de l'editor).

 

Declaració de privacitat

D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades recopilades dels usuaris registrats i no registrats en aquesta revista per a la gestió, edició i difusió d’articles científics i de revistes científiques amb revisió d’experts. Per a fer-ho, arrepleguem la informació necessària per a la comunicació amb els implicats en el procés editorial, autoria i edició de continguts, i per a poder mantenir informats els lectors registrats.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal.

Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les vostres dades personals a través d’una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat d'Alacant en el Registre General de la mateixa Universitat d'Alacant, presencialment en les seues oficines de registre o bé a través de la seua Seu Electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/index.html), segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades i la política de privadesa de la Universitat d'Alacant en aquest enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html